Mes turime 361 svečius online
Apsilankymai:
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterŠiandien:1477
mod_vvisit_counterŠią savaitę:1477
mod_vvisit_counterŠį mėnesį:68200

Kaip kovoti su erzinančiais kvapais aplinkoje?

2019 m. liepos 10 d., trečiadienis, Nr.49 (1869)

Tiek miesto, tiek kaimo vietovėse sunku išvengti įvairių kvapų. O jei kvapas yra nemalonus ir nuolat jaučiamas, tai gali ne tik sugadinti nuotaiką, bet ir sukelti šleikštulį, pykinimą ar silpnumą.

Kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC). Skundai dėl nemalonių kvapų sudaro 8 proc. iš visų gaunamų NVSC skundų. Dažniausiai gyventojai skundžiasi dėl kvapų, sklindančių iš gyvulininkystės objektų, atliekas ir nuotekas tvarkančių įmonių, gamybos ir sandėliavimo įmonių, maisto tvarkymo įmonių vykdomos ūkinės veiklos. Tačiau ne visada NVSC specialistai gyventojams gali padėti, nes, pagal kompetenciją, ne visus skundus dėl kvapų NVSC gali nagrinėti.

 

Kokiais atvejais kreiptis į NVSC, kad būtų atlikta kvapo kontrolė?

Kvapų kontrolė pagal Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“(toliau – Taisyklės), vykdoma tais atvejais, kai gaunamas prašymas ar skundas dėl erzinančio kvapo, jaučiamo gyvenamojoje ar visuomeninės paskirties patalpų ore, šių pastatų aplinkoje ir kurį skleidžia ūkinės komercinės veiklos objekto (pvz., gamyklos, gyvulininkystės objekto ir t.t.) stacionarūs taršos kvapais šaltiniai.

 

Kur kreiptis, jei erzina kvapaikitais atvejais?

Jei kvapas sklinda dėl netinkamai tvarkomų komunalinių atliekų iš gretimai įsikūrusios įmonės, kaimyno kiemo, viešos komunalinių atliekų aikštelės ir pan., – į savivaldybę.

Jei kvapas sklinda dėl netinkamai tvarkomo mėšlo ir srutų, tręšiamų laukų, dūmų iš kaminų šildymo sezono metu – į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos teritorinę valdybą.

 

Koks kvapo intensyvumas yra leistinas ir nekenksmingas?

Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ nurodoma leistina kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore – ne daugiau nei 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m³). Kvapo koncentracijos ribinė vertė taikoma gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų patalpų aplinkos oro tyrimams. Tai reiškia, kad iki gyvenamojo ar visuomeninės paskirties pastato ir 40 metrų aplink jį atsklidusio kvapo koncentracija turi būti ne didesnė nei 8 OUE/m³.

 

Ką reikėtų nurodyti raštu kreipiantis į NVSC?

Skunde pareiškėjas turi nurodyti šiuos duomenis:

• pareiškėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;

• ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs taršos šaltiniai skleidžia kvapą gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą;

• kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.

 

Kaip atliekama kvapo kontrolė?

Kvapo kontrolė vykdoma keturiais etapais.

Pirmame etape sudaroma tarpžinybinė komisija, kuri pareiškėjui patogiu, iš anksto suderintu laiku įvertina, ar kvapas jo nurodytų gyvenamųjų/visuomeninių pastatų aplinkoje bei patalpose yra jaučiamas ir ar gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla.

Jei kvapas yra jaučiamas ir gali būti siejamas su nurodyta vykdoma ūkine komercine veikla, antrame kvapų kontrolės etape įvertinama, ar vykdomoje ūkinėje komercinėje veikloje nėra šių pažeidimų: statiniai (patalpos) naudojami ne pagal paskirtį ar neatitinka nustatytų statinio saugos ir paskirties reikalavimų; pažeidžiami technologiniai procesai; ūkinė komercinė veikla pažeidžia ūkinei komercinei veiklai išdavusios institucijos leidime (licencijoje) nustatytų ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas.

Nenustačius minėtų pažeidimų, atliekamas trečiasis kvapų kontrolės etapas: cheminių medžiagų (teršalų) identifikavimas ir jų koncentracijos ore nustatymas.

Nustačius pažeidimų II ar III kvapo kontrolės etapuose, kvapo tyrimas nutraukiamas, o surinkta medžiaga perduodama už atitinkamų reikalavimų laikymąsi atsakingai institucijai.

Nenustačius cheminių medžiagų koncentracijos ore viršijimo, arba tais atvejais, kai cheminių medžiagų identifikuoti neįmanoma, atliekamas kvapo koncentracijos vertinimas (ketvirtasis kvapų kontrolės etapas). Šiuo tikslu paimami oro mėginiai iš taršos šaltinio ir vėliau, modeliavimo būdu, apskaičiuojama kvapo koncentracija gyvenamosios ar visuomeninės paskirties pastatų aplinkos ore. Jei kvapo koncentracija gyvenamosios aplinkos ore viršija 8 OUE/m³, skundą nagrinėjanti institucija įpareigoja ūkinės komercinės veiklos vykdytoją pateikti kvapų skleidimo sumažinimo veiksmų planą ir vykdyti jame numatytas priemones.

 

Kokiais atvejai NVSC skundų dėl nemalonių kvapų nenagrinėja?

Dalis skundų lieka nenagrinėti, nes pateikiami ne pagal kompetenciją, t.y. kai skundžiamasi ne dėl ūkinės veiklos skleidžiamų kvapų, pvz. iš kaimynų buto, kiemo, lauko tualeto sklindančio kvapo ir t.t.

Skundas nenagrinėjamas ir tada, jei nustatoma, kad vykdant veiką buvo atliktas ūkinės komercinės veiklos sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimas, kuriuo apskaičiuota kvapo koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos po kvapo koncentracijos modeliavimo nepakito.

Jolanta SAVICKIENĖ

NVSC Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus vedėja

 

 
Reklaminis skydelis